Website tạp chi tin tức, website đặc thù cần cung cấp được 1 số lượng lớn thông tin, cập nhật nhanh chóng, hình ảnh nội dung nhiều.